Artykuły
Print
O projekcie
2013-03-17

Będąc sąsiadami, gmina Płaska i samorząd powiatu Łoździeje (Lazdiju) chcą nawiązać współpracę. Jedna z dziedzin współpracy transgranicznej jest turystyki ekologicznej oraz działań mających na celu wspierania ochrony środowiska, rekreację i rozwój turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym. W regionie przygranicznym Litwy – Polski jest dużo zasobów turystycznych – jeziora i stawy, atrakcje kulturalne i rozrywki podwórkowe. Istnieje wiele budynków przeznaczonych pod turystykę wiejską. Jednak na dzień dzisiejszy sytuacja turystyki w obu regionach przygranicznych nie jest w pełni zadowalająca. Liczba turystów nie zapewnia stabilnych dochodów z branży turystycznej w regionie, jak również ukazuje niewystarczające użycie potencjału turystycznego regionu. Lepsze wizerunek turystyki przygranicznej może stworzyć zwiększenie liczby usług turystycznych. W regionie jest wystarczająco zasobów turystycznych, dlatego też posiada duży potencjał do rozwoju turystyki ekologicznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

 

Turystyka ekologiczna może być rozwijana w czystym środowisku – czystym wodom, gruntom i powietrzu – w regionie. Jeden z czynników, zapewniający czystą wodę i grunt jest ekologiczne oczyszczanie ścieków. Większość mieszkańców danego regionu zamieszkują regiony wiejskie, gdzie mają styczność z jednym dużym problemem – regiony wiejskie nie posiadają odpowiednich systemów do oczyszczania wody i ścieków, dlatego wszystkie odpady (ścieki) gospodarcze spływają bezpośrednio do gruntów i zbiorników wody, mieszczących się w regionie. Ścieki gospodarcze są jednym z rosnących problemów zanieczyszczenia rzeki Niemen (Nemunas). To właśnie z powodu zanieczyszczenia wód region nie może w pełni wykorzystać swój potencjał turystyczny. Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków będzie podstawą do promowania turystyki ekologicznej w regionie. Czystość wody i ochrona środowiska zapewni stworzenie ekologicznego środowiska – czysta przyroda i wody, produkcja ekologicznej żywności (np. złowionych ryb) – i to będzie miało wpływ na rozwój turystyki ekologicznej. Aktywny odpoczynek i turystyka kulturowa w regionie może być promowana tworzeniem nowych szlaków turystycznych w oddzielnych regionach i wspólną informacją na temat miejsc i obiektów do zwiedzania, podażą na wzrost nowych usług turystycznych. Ponieważ w regionie jest dużo turystycznych obiektów kulturowych i aktywnego odpoczynku, ważne jest udzielenie możliwości informacji dla turystów o wszystkich obiektach do zwiedzania i szlakach turystycznych. Park miasta w Łoździejach jest jednym z obiektów inwestycyjnych – to będzie jeden ze sposobów na przyciągnięcie turystów do rynku turystyki regionu.

 

Gminie Płaska i samorządowi powiatu Łoździeje szczególnie ważną możliwością jest wspólne rozwiązywanie zagadnień w sprawie wspólnego tworzenia wizerunku regionu, małej skali turystyki, związanej z transgraniczną infrastrukturą, doskonalenia, promocji turystyki ekologicznej, racjonalnego używania zasobów naturalnych. To pomoże dla obu partnerów przyjąć wspólny punkt widzenia na trwałą międzynarodową turystykę i polepszy współpracę w sferach rozwoju turystyki ekologicznej i ochrony zasobów nacjonalnych, które na dzień dzisiejszy nie są wystarczające.

W trakcie realizacji projektu będzie dążono do zwiększenia wspólnym działaniem środowiska, wypoczynku i kultury w sferach rozwoju turystyki, przyczynić się do uchronienia czystości i środowiska ekologicznego i polepszyć współpracę w sferach turystyki podejmując wspólne rozwiązania i działania.

 

Podstawową grupą docelową projektu są osoby zwiedzające region. Realizacja projektu zwiększy wzrost działalności turystycznej i liczbę turystów w regionie, socjalny i ekonomiczny potencjał regionu, zachęci do efektywnego korzystania z zasobów naturalnych i będzie miało wpływ na wzrost dochodów mieszkańców niniejszego regionu.

 

Działanie transgraniczne (międzynarodowe): 1) Wspólny rozwój. Oboje partnerów uczestniczyło przygotowując projekt, generując idea projektu i przygotowując wnioski do otrzymania finansowania. Dużo spotkań miało miejsce w gminie Płaska i Łoździejach; 2) Wspólna realizacja. Działania projektu będą realizowane w ścisłej współpracy partnerów. W obu językach będą przygotowane wspólna informacja o działaniach turystycznych całego regionu i szlakach turystycznych regionu. Wspólne działania będą używane w celu ochrony środowiska ekologicznego i wyposażając urządzenia do oczyszczania ścieków; 3) Wspólny personel. Projekt będzie posiadał wspólną grupę zarządzającą, którą zarządzać będzie wybrany kierownik przez głównego partnera. W skład grupy zarządzającej będzie wchodziło 5 pracowników z obu organizacji partnerskich: 3 z gminy Płaskiej i 2 samorządu powiatu Łoździeje; 4) Wspólne finansowanie. Partnerzy przyłączą się finansowo do niektórych działań projektu. Przeznaczone wspólne finansowanie przygotowując wniosek projektu. Projekt odpowiada dokumentom strategicznym obu partnerów. Realizacja projektu udzieli możliwości wdrożenia dla obu regionów strategicznych dokumentów rozwoju turystycznego lub przyczyni się uzgodnień w sprawie międzynarodowego rozwoju turystyki między Litwą a Polską.

 

Cele projektu:

Podstawy cel projektu – polepszyć i rozszerzyć działania ochrony środowiska, turystyki rekreacyjnej i kulturowej w regionach przygranicznych Litwy – Polski.

Konkretne cele projektu:

 

Wpływ transgraniczny:

Projekt został dostosowany do programu współpracy granicznej 2007 – 2013 Litwa – Polska.

Wspólny strategiczny cel programy – promowanie trwałego rozwoju regionów przygranicznych wzmacniając ekonomiczną, socjalną i terytorialną spójność po obu stronach granicy.

Konkretnym celem programu jest stworzenie w globalnej ekonomii regionu mogące konkurować. W programie przewidzianym wzrostom ekonomicznym jest konieczne wzmacnianie spójności ekonomicznej i socjalnej w regionie przygranicznym. Niniejszy cel podkreśla konieczność zwiększania konkurencyjności regionów przygranicznych oraz polepszyć dostęp niniejszych regionów do rynku przy użyciu współpracy po obu stronach granicy.

Realizacja projektu polepszy dostępność usług turystycznych i jakość po obu stronach granicy, zachęci to rozwój środowiska, rekreacyjny i kulturalny rozwój turystyki oraz zainicjuje stworzenie wspólnych szlaków turystycznych i programu rozpowszechniania informacji turystycznej, obejmującej Litwę i Polskę.

Wspólny wynik projektu – poprawione środowisko ekologiczne i standardy zakwaterowania (turystyka ekologiczna) turystów w regionie, rozwój nowych obiektów rekreacyjnych i kultury turystyki (park miasta Łoździeje), lepsza współpraca między Litwą i Polską w sferach rozwoju turystyki, lepsze środowisko do życia dla ludności gminy Płaska i samorządu powiatu Łoździeje, polepszenie potencjału socjalnego i ekonomicznego regionu, efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych w sferze turystycznej, zwiększenie się liczby turystów w regionie, wzrost liczby turystyki wiejskiej w regionie, wzrost dochodów mieszkańców, wzrost wartości inwestycji w ziemię w regionie.

Osiągnięte wyniki polepszą ogólną sytuację turystyczną w szczególności ekologiczną w gminie Płaska i w samorządzie powiatu Łoździeje. To zwiększy dochody obu partnerów z turystyki, działań socjalnych i ekonomicznych.

W rezultacie w gminie Płaska i w samorządzie powiatu Łoździeje wzrośnie liczba działań i usług przeznaczonych dla turystyki oraz polepszy się środowisko do życia.